Hogewoning Social Responsibility

Hogewoning products create a particular mood in any home. Demand for our interior decorations and hobby materials is growing by the day. At the same time, more and more consumers are aware of their responsibility to people, animals, and the environment. You will be pleased to know that ‘sustainability’ is one of our core values.

At Hogewoning, we also care deeply about people and animals, and we want to take good care of our precious earth. We gladly divert a portion of our net profit to local and international charities that matter greatly to us, including Dorcas, De Brug, World Wildlife Fund, Médecins Sans Frontières, and the Netherlands Cancer Institute.

WWF-logo

The Hogewoning colleagues at our two purchasing offices in China monitor our standards and values. As well as insisting on exceptional quality, we also set high standards for sustainability, which is about more than just the climate. We consider the well-being and health of the people who make our products to be at least as important.

Producten van Hogewoning brengen sfeer in elk huis. De vraag naar onze woningdecoraties en hobby materialen neemt met de dag toe. Tegelijk zijn steeds meer consumenten zich bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, dier en milieu. Goed om te weten: ‘duurzaamheid’ staat bij ons centraal.

Bij Hogewoning hebben wij ook een groot hart voor mens en dier en willen wij goed zorgen voor onze kostbare aarde. Met liefde dragen wij een deel van onze netto winst af aan lokale en internationale goede doelen die ons aan het hart gaan. (o.a. Dorcas, De Brug, Wereld Natuur Fonds, Artsen zonder grenzen en het Nederlands Kanker Instituut)

De Hogewoning collega’s in onze twee inkoopkantoren in China houden onze normen én waarden in de gaten. Niet alleen moet de kwaliteit uitstekend zijn, we stellen ook hoge eisen aan duurzaamheid. Dat gaat verder dan alleen het klimaat. Het welzijn en de gezondheid van de mensen die onze producten maken, vinden we minstens even belangrijk.

All products are, of course, tested in line with stringent European regulations. Should we and/or our customers deem it necessary, we will set the bar even higher than the law requires. In this way, we not only guarantee a beautiful product but, perhaps more importantly still, a safe one. The renowned companies TÜV Rheinland and SGS are our standard providers of these tests.

Hogewoning is an active member of Amfori BSCI, and supports suppliers with continual improvement wherever there is scope. Amfori BSCI is een initiatief van bedrijven dat zich wereldwijd inzet voor de verbetering van de werkomstandigheden binnen de productieketen. Amfori BSCI werkt voor retailers, de industrie en voor importeurs die sociale standaarden in hun ketens willen verbeteren.

Door BSCI audits (onderzoek op basis van kwaliteit) uit te laten voeren bij onze productie locaties, worden deze regelmatig gecontroleerd op het naleven van verschillende sociale thema’s. Na een audit wordt een verbeterplan geschreven. Zo werken we stap voor stap aan verbeteringen.

Hogewoning heeft de Code of Conduct ondertekend en onze leveranciers moeten deze Code of Conduct ondersteunen. De Code of Conduct beschrijft de minimum uitgangspunten en basisprincipes van ethisch gedrag in bedrijfsvoering die door leveranciers worden aangehouden ten aanzien van haar werknemers en haar productiefaciliteiten zelf en zet haar kernwaarden uiteen.

Uitganspunten Amfori BSCI Code of Conduct in het kort:
Hoe wordt de fabriek georganiseerd (risico / kwaliteit / milieu) én hoe gaat de fabriek om met arbeidsomstandigheden.
De MRQ bestaat uit de volgende key-aspecten:
1 Locaties waar onze goederen gemaakt worden moeten bekend zijn
2 Preventie beleid t.a.v. kinderarbeid
3 Geen discriminatie, gedwongen – en/of slavenarbeid
4 Geen ernstige gevaren voor de veiligheid van werknemers bij de uitoefening van beroep
5 Reële en nauwkeurige lonen en werkuren registraties
6 Ongevallenverzekering voor werknemers
7 (Kwaliteit-) Management systemen; geen ernstige milieuvervuiling

Amfori BSCI is an initiative of companies which is committed worldwide to improving working conditions in the production chain. Amfori BSCI works for retailers, industry, and importers who want to improve social standards in their chains.

We arrange regular BSCI audits (quality-based investigations) at our production sites, to ensure that they comply with various social issues. Following an audit, an improvement plan is drawn up, in keeping with our ongoing commitment to improvement.

Hogewoning has signed the Code of Conduct and our suppliers must support this Code. The Code of Conduct sets out the minimum points of departure for, and basic principles of ethical conduct in business which suppliers must uphold with regard to their employees and their production facilities, and explains a number of core values.

In essence, the points of departure of the Amfori BSCI Code of Conduct are:
How is the factory organized (risk/quality/environment) and how does the factory handle working conditions.
The key aspects of MRQ are as follows:
1 Locations where our goods are made must be known
2 Prevention policy for child labour
3 No discrimination, forced and/or slave labour
4 No serious hazards to the safety of employees when doing their job
5 Real and accurate wages and recording of hours worked
6 Accident insurance for employees
7 Quality and other management systems; no serious environmental pollution

FSC_C117418_Promotional_with_text_Portrait_WhiteOnGreen_r_tr3xE5-(1)
Slider-2-01-600x300
Congres-Optimaal-Presteren-bij-TÜV-Rheinland